Informacje dotyczące przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie AreS Bogdan Szczygieł, ul. Browarna 34/9, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7341943290, REGON: 492938297; (dalej: Firma);
 2. Może się Pan/Pani skontaktować z firmą w dowolny sposób: telefonicznie, pod numerem telefonu: (+48) 694 325 299, mailowo: autoares@wp.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1;
 3. o ile nie przekazał/-a nam Pan/Pani swoich danych osobowych osobiście, Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Firmę przez Pana/Pani ubezpieczyciela.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy świadczenia usług wypożyczenia samochodu lub dostarczenia samochodu zastępczego przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. Prawny interes Firmy uzasadniający prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych polega na uzyskaniu od Pani /Pana lub za Pani/Pana pośrednictwem danych i informacji niezbędnych do świadczenia w/w usług, określenia warunków współpracy, nawiązania lub utrzymania kontaktów biznesowych;
 5. może Pan/Pani cofnąć swoja zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie; wycofanie Pana/Pani zgody będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora, dokonanego na podstawie Pańskiej zgody przed jej cofnięciem;
 6. w przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Firma zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Firmę osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom Firmy (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
 8. Firma nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich;
 9. jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Firmę;
 10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, chyba że przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy;
 11. w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Firmę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
 13. Firma nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.